วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

My friend Do Dee Dee


Do Dee Dee My friend

มีนามว่า นางสาวสุนิศา ดวงจันทร์ เพื่อนเรียก อ้อม ปัจจุบันอายุ 20 ปี
   กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
      คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
  บ้านเกิด 239 ม.4 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
Noo Aom....